“De emotionele verbinding”

25/10/2015 - door Peter Loef

De traditionele bestaansredenen van een branchevereniging zijn de collectieve belangen van een branche te behartigen, zich in te zetten het collectief te professionaliseren en de leden individuele ondersteuning te bieden. Overigens, kijkend naar onze snel veranderende omgeving en het ontstaan van nieuwe (sociale) netwerken, zou je over deze bestaansredenen op zich óók kunnen discussiëren. Dit betreft zowel de mate van het belang alsook de redenen op zichzelf. Alles hangt af van het maken van keuzen. Hier ga ik in een volgende blog op in.

Ondernemers worden met een bepaald doel (lees: ‘zijn verwachting’) lid van een branchevereniging. De ondernemer heeft hiertoe een afweging gemaakt of het geld wat hij moet betalen voor zijn lidmaatschap, kosten zijn of dat het een investering is. Kosten ben je kwijt en een investering komt naar je toe. Dit noem ik ‘de waarom vraag’ van het lidmaatschap. Deze vraag is essentieel voor het aanpakken van het vraagstuk wat in de volgende alinea aan de orde wordt gesteld.

Het is moeilijk voor een branchevereniging om in een setting met zoveel belangen in een zo’n dynamische omgeving een goede beleidsrichting te kiezen en een daarop afgestemde inzet van de juiste menskracht en middelen. Waarbij ‘de juiste keuze’ die je als ledenraad, bestuur of bureau vanuit een helicopterview hebt gemaakt, inderdaad wel de goede kan zijn, maar individuele leden dat niet als zodanig hoeven te ervaren. Iedereen die in verenigingsland werkt, kent het grote risico op wederzijds onbegrip en de eindeloze discussies die daarop kunnen volgen. Hoe daar nu mee om te gaan?

Wat essentieel is, is dat een ondernemer verbonden is en verbonden blijft met de vereniging. Ik doel hier met name op de emotionele verbondenheid. Zoals we weten beslist uiteindelijk ‘de emotie, het onderbewustzijn’. ‘Ja, ik word lid, het voelt goed’. Een zin die ik in mijn werk als inspirator in opdracht van een branchevereniging gelukkig regelmatig hoor. Er is rationele informatie verstrekt. De beslissing wordt echter veelal gemaakt op basis van het gevoel bij het verhaal en het gevoel bij het contact. De beslissing wordt vervolgens gerationaliseerd. En daar ligt een hele belangrijke opdracht voor de hedendaagse vereniging: ‘Hoe in deze veranderende maatschappelijke en economische verhoudingen de emotionele verbinding met een ondernemer te (blijven) maken en hem onbewust voor ons te laten (blijven) kiezen. Hoe kunnen we hem blijven inspireren in ook zíjn snel veranderende omgeving?’

Daarbij durf ik nog de stelling aan te gaan, dat het makkelijker is om nieuwe leden te werven dan bestaande leden te behouden. Verkopen en verwachtingen wekken is één, geloofwaardig zijn, inspireren en de emotionele verbinding blijven maken is twéé. De loyale verbinding van de ondernemer met de vereniging die nodig is om met elkaar ‘gedragen keuzen’ te maken, ontstaat tíjdens het lidmaatschap. Maatwerk, aandacht middels houding, gedrag en communicatie, uitstraling en inspiratie zijn daarbij onmisbare instrumenten en aspecten. Hierover heb ik iets geschreven in mijn blog ‘Brancheverenigingen in de stroomversnelling’.

Hoe zorgt u er voor dat de emotionele verbinding vanuit uw leden met uw vereniging blijft bestaan?

Reacties
blog comments powered by Disqus